Положення про педагогічну раду

1.Загальні положення

Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

Основними завданнями педагогічної ради є:

§забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів із спеціальностей;

§вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;

§забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.

2. Порядок створення та склад педагогічної ради

2.1.Педагогічна рада створюється наказом директора навчального закладу терміном на один рік.

2.2.Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування навчального закладу.

2.3.Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності-заступникдиректора з навчальної роботи.

2.4. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3. Повноваження педагогічної ради

Педагогічна рада розглядає та обговорює:

3.1.Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів.

3.2.Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази.

3.3.Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі.

3.4.Удосконалення форм і методів навчання як на денному, так і на заочному відділеннях.

3.5.Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.

3.6.Стан практичного навчання в навчальному закладі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.

3.7.Питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному закладі.

3.8.Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.

3.9.Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

3.10.Стан дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів і студентів.

3.11.Стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.

3.12.Питання охорони праці.

3.13.Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв'язку з випускниками попередніх років.

3.14.Підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів, поточного контролю.

3.15.Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.

3.16.Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

3.17.Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи навчального закладу.

На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в навчальному закладі.

4.Регламент роботи педагогічної ради

4.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується директором навчального закладу.

4.2.Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.

4.3.Порядок денний заздалегідь вивішується в методичному кабінеті. Засідання педагогічної ради ретельно готується.

4.4.Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

4.5.Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.6.Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.7.Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосу­ванням.

4.8.Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

4.9.Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.

5.Виконання рішень педагогічної ради

5.1.Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів навчального закладу.

5.2.Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.

Кiлькiсть переглядiв: 360